Po urodzeniu dziecka można dokonać zmiany jego imienia.

W Urzędzie Stanu Cywilnego

I. W pierwszej kolejności, zmiana imienia dziecka może nastąpiśc przed Kierownikiem USC, w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. W tym wypadku konieczne jest pisemne oświadczenie obojga rodziców złożonego do protokołu przed dowolnym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego albo konsulacie RP. Czynność podlega opłacie skarbowej w wysokości 11 zł.

Wyjątkiem od konieczności wydania zgody przez drugiego rodzica jest sytuacja:gdy rodzić nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

Jeżeli natomiast, w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.

Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk. Zmiana imienia dziecka może nastąpić tylko w USC w którym został sporządzony akt urodzenia dziecka.

Zgodnie z ustawą o zmianie imienia i nazwiska:

1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy
dotyczą zmiany:
1)imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2)na imię lub nazwisko używane;
3)na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4)na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Nadto, Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku. W drugiej kolejności, przed Sądem opiekuńczym. Mianowicie, w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opie-kuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody. Termin na złożenie odwołanie to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed Sądem

II. W drugiej kolejności zmiana imienia dziecka może nastąpić przed Sądem. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Zgodnie z art. 97 par. 2 k.r.i.o. istnieje możliwość możliwość rozwiązywania sporów między rodzicami w zakresie wykonywanej przez nich władzy rodzicielskiej. Przepis ten przewiduje wydanie przez sąd opiekuńczy orzeczenia zawierającego rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka, co do których rodzice – zobowiązani co do zasady działać wspólnie – nie mogą uzyskać porozumienia.

Wskazuje się, że w kategorii istotnych spraw dziecka mieszczą się przykładowo m.in.decyzje dotyczące imienia dziecka, miejsca jego pobytu, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, wyjazdu za granicę, obywatelstwa, wybór sposobu spędzenia wakacji, decyzję, który z rodziców wykorzysta urlop wychowawczy, określenie kierunku wychowania dziecka.

Postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym. Opłata od wniosku to kwota 100 zł. W jednym piśmie do Sądu można zawszeć kilka wniosków dotyczących istotnych spraw dziecka. Każdy z wniosków podlega odrębnej opłacie.

Rozstrzygnięcie Sądu w sprawie zmiany imienia dziecka jak i zmiany nazwiska dziecka zastępuje zgodną wolę rodziców.