Prawo cywilne

Prawo cywilne — Rzeszów

Świadczymy usługi związane z prawem cywilnym. Kancelaria znajduje się w Rzeszowie, ale działamy również na terenie całego woj. podkarpackiego i okolic. Dziedzina prawa reguluje stosunki między podmiotami prawa prywatnego, normując kwestie związane zarówno ze stosunkami majątkowymi, jak i niemajątkowym.

Zajmujemy się reprezentacją zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Specjalizujemy się także w prawie rodzinnym, którego celem jest ułożenie i zachowanie porządku norm, panujących w rodzinie. W wielu przypadkach, jak np. w kwestiach dziedziczenia, ustawy się przenikają i wzajemnie uzupełniają.

Prowadzimy sprawy cywilne w zakresie dochodzenia roszczeń, wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych. w tym: o zapłatę, o odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości. Reprezentujemy również strony i wypełniamy formalności w zakresie np. skarg paulińskich i innych. Udzielamy jednorazowych porad, zajmujemy się reprezentacja stron przed różnego rodzaju organami, w tym przed sądami wszystkich instancji.

Pomoc prawnika w zakresie prawa zobowiązań

Adwokat Maria Kowalska-Złamaniec prowadzi m.in. następujące postępowania w związku z prawem zobowiązań:

 • o zapłatę z umów,
 • o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia lub bezpodstawnego wzbogacenia,
 • o zapłatę odszkodowania z tytułu czynu niedozwolonego (przestępstwa lub wykroczenia tj. np. kradzież, pobicie, zalania mieszkania, za wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce medycznej),
 • o ochronę dóbr osobistych i roszczeń z tym związanych,
 • o świadczenia niepieniężne z umów,
 • o roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
 • o ochronę praw konsumenta,
 • o nakazanie złożenia oświadczenia woli,
 • o wydanie rzeczy,
 • o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

W razie wątpliwości, dotyczących konkretnych zagadnień z dziedziny zobowiązań, warto skorzystać z merytorycznego wsparcia specjalisty, aby zabezpieczyć swoje interesy.

Prawo rzeczowe

W związku z prawem rzeczowym zajmujemy się m.in. sprawami:

 • o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości,
 • o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • o zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej,
 • o przywrócenie naruszonego posiadania,
 • o nakazanie opuszczenia i opróżnienia lokalu,
 • dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i hipoteka),
 • dotyczące rozliczeń nakładów poczynionych na rzecz,
 • o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy.

Jeśli masz wątpliwości, jakiej dziedziny prawa dotyczy dana sprawa, również warto zasięgnąć porady specjalisty. Dzięki temu odpowiednio pokierujesz swoimi działaniami, które będą przejawami realizacji Twojej faktycznej woli.

Sprawy związane z prawem osobowym

Prawo osobowe wchodzi w skład części ogólnej prawa cywilnego. Prowadzimy postępowania:

 • o uznanie za zmarłego,
 • o stwierdzenie zgonu,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o ustanowienie doradcy tymczasowego.

Przy tego rodzaju zagadnieniach warto korzystać ze specjalistycznej wiedzy prawnika, potwierdzonej stosownym wykształceniem i uprawnieniami.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001