Prawo cywilne

Prowadzenie spraw cywilnych w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych, w tym: o zapłatę, o odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości, skarg paulińskich i innych m.in.:

z zakresu prawa zobowiązań – m.in. sprawy:

 • o zapłatę z umów,
 • o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia lub bezpodstawnego wzbogacenia,
 • o zapłatę odszkodowania z tytułu czynu niedozwolonego (przestępstwa lub wykroczenia tj. np. kradzież, pobicie, zlanie mieszkania, za wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce medycznej),
 • o ochronę dóbr osobistych i roszczeń z tym związanych,
 • o świadczenia niepieniężne z umów,
 • o roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
 • o ochronę praw konsumenta,
 • o nakazanie złożenia oświadczenia woli,
 • o wydanie rzeczy,
 • o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

z zakresu prawa rzeczowego – sprawy m.in.:

 • o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości,
 • o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • o zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej,
 • o przywrócenie naruszonego posiadania,
 • o nakazanie opuszczenia i opróżnienia lokalu,
 • dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i hipoteka),
 • dotyczące rozliczeń nakładów poczynionych na rzecz,
 • o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy.

z zakresu prawa osobowego – sprawy m.in.:

 • o uznanie za zmarłego,
 • o stwierdzenie zgonu,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o ustanowienie doradcy tymczasowego.

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001