Zawiadomienie o możliwości popełninia przestępstwa można złożyć w najbliższej jednostce Policji bądź w Prokuraturze.

Zawiadomienie pisemne, powinno spełnić wymogi pisma procesowego wynikające z art. 119 k.p.k. tzn., że powinno zawierać w szczególności:

  • oznaczenie organu, do którego jest skierowane (oznaczenie jednostki Policji lub Prokuratury wraz z adresem),
  • oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,
  • opisanie sprawy, której dotyczy zawiadomienie (w miarę potrzeby z uzasadnieniem),
  • datę i podpis składającego pismo.

W przypadku pismenego zawiadomienia, należy złożyć je w jednostce za pokwitowaniem.

W przypadku listownego zawiadomienia wskazane jest nadanie listu listem poleconym bądź za potwierdzeniem odbioru.

Oprócz formy pisemnej, możliwe jest złożenie zawiadomienia w formie ustnej , osobiście.

W tym przypadku osoba zawiadamiająca zostanie przesłuchana w charakterze świadka na miejscu i przy okazji będzie miała możliwość wypowiedzenia się w przedmiocie istotnych okoliczności w sprawie, jak również zadać pytania dotyczące postępowania w sprawie.

Po złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa.

Czy zostanie wszczęte postępowanie zależy od wielu okolczności dot. konkretnej sprawy.

Natomiast postępowanie karne wszczyna się gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.

W przypadku konieczności podjecia „czynności sprawdzających” celem ustalenia czy wskazanym jest wszczęscie postępowania karnego, wówczas postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa winno zostać wydane do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zgodnie z art. 307 k.p.k. Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie.

W przypadku złożenia zawiadomienia o możliwości popełninia przestępstwa, organy prowadzące postępowanie w sprawie mogą :

  1. wszcząć dochodzenie/ śledztwo w zależności o charakteru czynu. Śledztwo wszczynane jest przy np. zabójstwie, kradzieży znacznego mienia, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Z kolei dochodzenie prowadzone jest przy czynach nie tak poważnych jak w przypadku śledztwa.
  2. odmówić wszczęcia dochodzenia/śledztwa ze względu na brak uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
  3. podjąć czynności sprawdzające z uwagi na brakujące dane i i informacje w zawiadomieniu o przestępstwie, a konieczne do podjęcia decyzji w sprawie, czy należy wszcząć postępowanie przygotowawcze czy też nie.