Przepisy prawa przewidują rozmaite sankcje prawne za określone zachowania. Charakter potencjalnych kar jest uzależniony od rodzaju popełnionego czynu karalnego. Mowa tu oczywiście o wykroczeniu oraz przestępstwie. Intuicyjne można domyślić się, iż różnią się one przede wszystkim wagą, tzn. szkodliwością. To słuszne skojarzenie, jednak na tyle ogólne, że warto poznać szczegółowe rozróżnienie.

Wykroczenie a przestępstwo – czym się od siebie różnią?

W obu przypadkach występuje naruszenie przepisów prawa. Zarówno wykroczenie, jak i przestępstwo, to czyny karalne. Innymi słowy, chodzi o sprecyzowane aktami prawnymi zachowania, które zostały zabronione pod groźbą kary. Na tej podstawie należy wskazać, że różnią się one przede wszystkim stopniem dotkliwości sankcji. Za przestępstwa przewidywane są znacznie surowsze reakcje prawne.

Jako adwokat z Rzeszowa podpowiadam, że rozróżnienia można dokonać na podstawie aktu prawnego, w którym sprecyzowano dane zachowanie niedozwolone. To oczywiście duże uproszczenie, jednak dla osób, które nie obcują z prawem na co dzień, może okazać się pomocne. Uogólniając, przestępstwa uregulowane są w Kodeksie karnym, zaś wykroczenia w Kodeksie wykroczeń.

Odmienności jest jednak znacznie więcej. Omawiane czyny karalne różni od siebie także stopień społecznej szkodliwości. Zgodnie z brzemieniem art. 1 § 2 Kodeksu karnego, nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Tego rodzaju zachowanie może być jednak zakwalifikowane jako wykroczenie.

Na koniec warto nadmienić, że niektóre zachowania zabronione mogą być zarówno wykroczeniem, jak i przestępstwem. O konkretnej kwalifikacji zadecydują zaś szczegóły danego zdarzenia. Mowa tu np. o kradzieży, w przypadku której kluczową rolę odgrywa wartość przedmiotu.