Władza rodzicielska z mocy prawa przysługuje obojgu rodzicom i sprawowana jest nad dzieckiem aż do osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Jeśli jednak dobro dziecka tego wymaga, sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego albo obojga rodziców. W dalszej części naszego wpisu wyjaśniamy, w jakich sytuacjach można ograniczyć władzę rodzicielską.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, powierzając wykonywanie władzy rodzicielskiej drugiemu, jeśli dobro dziecka za tym przemawia. Dzieje się tak najczęściej w sytuacji, gdy rodzice rozstają się i nie mogą dojść do porozumienia w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić na wniosek rodzica lub z urzędu (na podstawie zawiadomienia sądu opiekuńczego przez policję, szkołę itd.). Sąd określa sposób wykonania ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz ustala zasady dotyczące utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w kwestiach związanych z prawem rodzinnym i opieką nad małoletnimi, zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii adwokackiej w Rzeszowie.

Kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?

Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską, jeśli są ku temu uzasadnione przesłanki i dobro dziecko za tym przemawia. Do przykładowych sytuacji, gdy może dojść do tego typu ograniczenia, zaliczamy m.in.:

  • uzależnienie rodziców od alkoholu, narkotyków, leków itp.,
  • niskie predyspozycje i kompetencje wychowawcze rodziców,
  • poważne zaburzenia psychiczne rodzica,
  • kara pozbawienia wolności rodzica,
  • brak współpracy między rodzicami,
  • brak udziału rodzica w opiece nad dzieckiem itd.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii w Rzeszowie.