Chociaż majątek wspólny małżonków można podzielić zasadniczo zawsze – przed rozwodem w drodze ustalenia rozdzielności majątkowej przez sąd oraz w jego trakcie, po spełnieniu określonych przesłanek – najczęściej dzieje się to po rozwodzie na drodze postępowania przed sądem, w związku z czym tej sytuacji dotyczy prezentowany wpis.

Jak przebiega podział majątku po rozwodzie?

Podział majątku wspólnego małżonków budzi wiele problemów prawnych, powstało w związku z tym bogate orzecznictwo oraz piśmiennictwo poświęcone specyficznie temu zagadnieniu, tj. komentarze poświęcone ściśle sprawom o podział majątku wspólnego małżonków. Wynika to nie tylko z częstotliwości występowania spraw rozwodowych, ale także z ich skomplikowania – wsparcie profesjonalnego pełnomocnika jest jak najbardziej wskazane.

Podział majątku przebiega ugodowo – przed notariuszem, albo w postępowaniu przed sądem. Postępowanie sądowe wszczyna się poprzez złożenie wniosku do sądu miejsca położenia majątku. Wniosek nie ma określonego formularza, musi jednak spełniać wymogi przepisane wszelkim pismom procesowym. Ponadto musi być uzasadniony i opłacony. Z tych względów adwokat jest nieoceniony dla efektywnego przeprowadzenie sprawy o podział majątku wspólnego małżonków.

Sąd orzeka o podziale majątku, przy czym może ustalić udziały tak równe, jak i nierówne – mogą tego z ważnych powodów żądać małżonkowie. Nie ma na wielkość udziałów wpływu wina przy rozwodzie, ale szczególnie m.in. stopień przyczynienia się do powstania majątku.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia (lub z datą wcześniejszą w wyjątkowych wypadkach). Sam podział polega na tym, że dane składniki majątkowe przypadają na rzecz jednego z małżonków z obowiązkiem spłaty bądź dopłaty na rzecz drugiego z małżonków.