Prawo medyczne – błędy medyczne

Dla pacjenta

Za błąd medyczny (błąd w sztuce medycznej, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) uważa się zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) lekarza, lekarza dentysty, położnej, pielęgniarki, ratownika medycznego, farmaceuty lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, sprzeczne z zasadami i wiedzą medyczną, powodujące szkodę pacjenta w postaci: zakażenia, uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

 

Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje błędów medycznych (lekarskich):

 1. błędy diagnostyczne – dotyczące nie zalecenia badań diagnostycznych lub zła interpretacja wykonanych już badań;
  2. błędy terapeutyczne – dotyczące nieprawidłowego niewystarczającego lub nadmiernie ingerującego w organizm leczenia;
  3. błędy wykonawcze – dotycząca przypadków gdy zaaplikowano prawidłowe leczenie ale źle ją zrealizowano;
  4. błędy organizacyjne – dotyczące złej organizacji procesu leczenia przez placówkę medyczną.

Jeśli podejrzewamy, że procesie leczenia mógł wystąpić błąd medyczny lub błąd w sztuce lekarskiej bardzo ważne jest zebranie z placówek medycznych wszelkiej dokumentacji medycznej związanej z leczeniem.

 

Co musimy zrobić w pierwszej kolejności?

Zgodnie z prawem, wynikającym z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta każda placówka medyczna zobowiązana jest do udostępnienia pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej procesu leczenie, na żądanie pacjenta.

Po stronie osoby poszkodowanej jest również zgromadzenie wszystkich rachunków, faktur oraz innych dokumentów świadczących o kosztach poniesionych przez zaistniały błąd medyczny (rachunki za dodatkowe wizyty lekarskie, leki, koszty dojazdu, rehabilitacji, utraty pracy, środków do życia itp.).

Po zebraniu dokumentacji Pacjent powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją zyskaną ze szpitala, aby zweryfikować ewentualne rozbieżności pomiędzy tym jak był leczony, a jak to zostało zapisane. Ponadto bardzo ważną kwestią są świadkowie Pacjenta poświadczający jego relacje, stan zdrowia, przebieg leczenia np. rodzina, znajomi.

W drugiej kolejności/jednocześnie powinien udać się do adwokata, aby dokładnie przeanalizować sytuację w jakiej Klient się znalazł i znaleźć/ wybrać odpowiednią drogę dalszego postępowania.

Odszkodowania za błąd medyczny dochodzi się od placówki medycznej, najczęściej szpitala lub osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za wystąpienie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta. Zdarza się, że odpowiedzialność za wypłatę pieniędzy w tego typu sytuacjach przechodzi w całości lub części na ubezpieczyciela placówki medycznej lub lekarza. Wówczas ubezpieczyciel staje się jednym z pozwanych.

 

Rekompensatę za błąd medyczny obejmuje:

 1. Odszkodowanie – rekompensuję rzeczywiste straty i koszty poniesione przez osobę poszkodowaną na skutek błędu medycznego. Między innymi koszty leczenia, leków, dojazdów związanych z leczeniem, koszty leków, rehabilitacji, konsultacji lekarskich i innych wydatków poniesionych na skutek zaistniałej sytuacji.
  2. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe świadczenie, którego wysokość może się różnić w zależności od okoliczności wystąpienia błędu medycznego. Ma ono zrekompensować straty, krzywdy, ból itp. czynniki zaistniałe w wyniku błędu. Jest ono ustalane indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej sytuacji.
  3. Zapłaty z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia – aby otrzymać takie świadczenie należy przedstawić oraz udowodnić potrzebę wykonania zabiegu, zakupu sprzętu medycznego lub przeprowadzenia danej procedury medycznej.
  4. Renty na zwiększone potrzeby – świadczenie wypłacane wielokrotnie (okresowo), przeznaczone na określony koszt jaki osoba poszkodowana musi regularnie ponosić na skutek błędu medycznego. Na przykład: leki, rehabilitację, opatrunki, opiekę osoby trzeciej, itp.)
  5. Renty z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy – świadczenie wypłacane z powodu utraty możliwości pracy zawodowej lub rozwoju/awansu, na skutek wystąpienia błędu medycznego.
  6. Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, gdy na skutek błędu medycznego pacjent jest w takim stanie, że trudno na dzień wydania wyroku ocenić, czy jego stan w przyszłości się nie pogorszy.
  7. Odsetki – od żądanych w pozwie kwot.

 

Zgodnie z artykułem 442(1) par. 3 Kodeksu Cywilnego, przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z błędu medycznego nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli działanie lekarza stanowiło jednoczenie przestępstwo to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Co w przypadku osób małoletnich? W sprawach dotyczących błędów medycznych popełnionych wobec dzieci, zgodnie z prawem cywilnym, roszczenia nie mogą przedawnić się wcześniej niż z upływem lat dwóch od daty uzyskania przez nie pełnoletności.

Więcej informacji dotyczących rekompensat za błędy medyczne oraz wszelkich kwestii związanych z formalnym przebiegiem dochodzenia, prawidłowości w podejmowaniu kolejnych kroków w dochodzeniu roszczeń przez Pacjenta, można się dowiedzieć kontaktując się bezpośrednio z Kancelarią telefonicznie bądź mailowo.

 

Kontakt

ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów

505 501 275

adwokat.kowalskazlamaniec@gmail.com

h

NIP: 841-158-13-62
Regon: 152053984

Nr rachunku bankowego
Nest Bank:
50 2530 0008 2051 1059 3910 0001

Pełnomocnictwo dla dorosłego pacjenta

Pełnomocnictwo dla dziecka